CNIV 2010

Lecţiile interactive AeL®


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. BohnDeviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


eLearning: Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I

"O pledoarie pentru schimbare în educaţie nu ar putea începe, în zilele noastre, decât cu afirmarea rolului principal care revine cadrelor didactice în asumarea acestei schimbări şi cu sublinierea necesităţii de recuperare a principiilor pedagogice aplicate, în contextul actual dinamic, marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate palierele sociale, culturale şi profesionale."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008

eLearning, Software Educaţional: DE CE? PENTRU CINE? CUM ? CÂND ?


Tehnologii didactice moderne: Instruirea bazată pe proiect şi tehnologiile multisenzoriale
Project based eLearning: Utilizarea tehnologiilor multi-touch în învăţarea bazată pe proiect.

"Experienţa pe care am dobândit-o în ultimii zece ani în domeniul eLearning, ca arhitect, realizator şi implementator al soluţiilor naţionale pentru utilizarea tehnologiilor IT în instruire şi formare, atât în România- prin programul naţional Sistem Educaţional Informatizat, dar şi în ţări precum Azerbaidjan, Cipru, Maroc, Emiratele Arabe Unite, ca şi influenţa pe care instituţii internaţionale importante (Cambridge University Press, eLSE, CNIV/ICVL, OnLine Educa Berlin) au avut-o asupra pregătirii mele continue, îmi oferă suportul necesar pentru a iniţia o cercetare în identificarea acelor mijloace noi de formare şi instruire într-un domeniu atât de important cum este educaţia, în particular militară".
Prof. Radu Jugureanu, octombrie, CNIV 2010


Abordarea sistemică a instruirii şi strategia didactică

"Educaţia asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii, o nouă viziune pe care psiho-pedagogia o teoretizează în ultimii ani, dar care devine operativă în momentul în care strategia didactică se împleteşte cu tehnologiile multimedia. Astfel, dacă în instruirea gândită ca sistem se pot determina: scopul sistemului (obiectivele instruirii), procesele prin care este atins scopul (tipul de activităţi, situaţii de învăţare, la care trebuie să participe elevii pentru a atinge obiectivele fixate) şi rezultatele la care se doreşte să se ajungă (traduse în categorii de achiziţii efective ale elevilor), proiectarea softului educaţional permite chiar acoperirea principalelor elemente constitutive ale sistemului, contribuind la optimizarea procesului de învăţare."
Radu Jugureanu şi Delia Oprea

"Dincolo de teoriile psiho-pedagogice, instruirea asistată de computer schimbă atitudinea elevului, dar şi a profesorului faţă de învăţare, elevul devine centrul demersului de învăţare, rolul lui este activ pentru că el îşi construieşte cunoaşterea, profesorul mijloceşte învăţarea completând experienţa sa personală cu ceea ce îi oferă platforma de e-learning şi softurile educaţionale incluse."
Radu Jugureanu şi Delia Oprea

Formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC pentru instruire, cercetare şi inovare

"Noile tendinţe în mediul educaţional evidenţiază necesitatea unui instrument de predare care să implice activ cei doi actori ai procesului de instruire: profesor şi elev. Schimbarea de paradigmă a învăţării şi anume trecerea de la achiziţii de cunoştinţe la dezvoltarea de competenţe, valori şi atitudini impune focalizarea instruirii pe activităţi dominante de participare activă şi voluntară a elevilor după nevoile, interesele şi profilurile lor de învăţare. Diferenţierea instruirii şi contextualizarea acesteia are un suport deosebit de util în utilizarea calculatorului la clasă."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008

INVITAŢIE de utilizare şi testare pentru ELEVI, PROFESORI, STUDENŢI, PĂRINŢI

AeL – sistem de predare/învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia


sist. osos


SEI - Sistemul Educaţional Informatizat din România

http://portal.edu.ro/

Guvernele ţărilor europene încurajează introducerea celor mai noi tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie

  • Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii
  • Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă

Despre SEI:
"Programul de informatizare a învăţământului preuniversitar românesc, SEI (Sistem Educaţional Informatizat), derulat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în colaborare cu specialiştii de la SIVECO Romania, reprezintã unul dintre cele mai ambiţioase proiecte educaţionale din Europa. SEI urmăreşte dotarea şcolilor din România cu soluţii IT complete pentru Procesul de predare/învăţare. De asemenea, programul SEI promovează introducerea tehnologiei informaţiei în procesul educaţional prin proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale si administrative. Aportul SEI la dezvoltarea societăţii informaţionale este dovedit prin numeroasele premii şi distincţii obţinute atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Portalului educaţional SEI a fost gândit ca o modalitate inovativă de a îi implica pe membrii comunităţii în procesul de învăţământ, portalul reprezentând o importantă sursă online de date care oferă tuturor celor interesaţi informaţii pertinente, corecte şi actualizate în timp real." (http://portal.edu.ro)

AeL – eContent | Learning Management System | Learning Content Management System

"Soluţia AeL: Soluţie software integrată de instruire asistată de calculator, care include un Sistem de management al instruirii (Learning Management System, LMS) şi un Sistem de management al conţinutului (Learning Content Management System, LCMS).
SIVECO România a ales portabilitatea şi mentenanţa, construind AeL-ul în sistem multi-strat, folosind un client care nu consumă resurse, de tip browser web conectat la un server web şi de aplicaţii scris în Java. Folosim tehnologii de ultimă oră ca Enterprise Java Beans, jdbc, Java servlets, jsp-s, Java applets şi utilizăm intensiv XML. Utilizăm un concept de reutilizare a conţinutului care este bazat pe formate de descriere a împachetărilor în XML şi am implementat elementele necesare pentru a putea importa şi exporta elementele necesare conform standardelor MathMl, SCORM şi IMS."
- http://portal.edu.ro/ | www.siveco.ro

Platforma software AeL: http://portal.edu.ro/index.php/articles/c142/ | download: Prezentare AeL - format pdf | AeL 4: Built to Teach IntelliGently - Feature Sheet

Lista pachetelor de lectii (Catolog): http://portal.edu.ro/materiale_ael3/interfata.html | Documentare şi prezentări multimedia, experimente şi simulări virtuale, cursuri electronice, momente de lecţie, lecţii cu strategie didactică predefinită

Pachetele de lecţii : http://portal.edu.ro/index.php/base/materiale/ | aflate gratuit la dispoziţia elevilor şi profesorilor pentru utilizarea la clasă

Centrul virtual de excelenţă SIVECO - http://www.advancedelearning.com | .campionsanaco-siveco

STIRI /EVENIMENTE


  • 2,6 milioane de vizitatori - 13 iulie 2009; Record pe http://portal.edu.ro în ultima săptămână: 2,6 milioane de vizitatori; Portalul iniţiat de Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în colaborare cu SIVECO Romania, găzduieşte una dintre cele mai dinamice comunităţi virtuale din ţară. Sursa: Comunicat de presa | http://www.siveco.ro
  • UAIC, Iaşi-România - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România – a câștigat marele trofeu al competiției internaționale Imagine Cup 2009 desfășurată în Cairo, Egipt; Un mare succes al studenţilor de la Facultatea de Informatică şi de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul UAIC: http://www.infoiasi.ro | DETALII |http://virtuallearning.ning.com | A se vedea stirea din 19 mai 2009/CNIV: LINK
  • Parteneriat IBM România & UTBv - Parteneriat în educaţie şi cercetare privind promovarea inovării în învăţământ şi cercetarea academică | http://virtuallearning.ning.com