CNIV 2014

Manuale digitale, provocări şi căutări – o premieră în România


BUCUREŞTI, 05 SEPTEMBRIE 2014, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti

Anul școlar 2014/2015. Ce este un manual digital ?

CALCULATORUL şi noile tehnologii (echipamante şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării.
• Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual, şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare.
• Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.

Manualul digital atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare folosind instrumente TIC atât pentru elevi , cât şi pentru cadrele didactice:

  • Astăzi, în anul 2014 se poate conchide că termenul de “învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţămantului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.
  • Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.

In World - educational software : https://www.2simple.com/ (London, United Kingdom ) - Making simple, powerful and creative educational software

- "The 2Simple suite of software has revolutionised teaching in our School! Learning opportunities have never been so good especially as it is really easy to use 2Simple to support cross-curricular teaching."
Paul Bates, Deputy Head, Primrose Lane Primary School

- "Really good educational software is hard to find. There is often a mismatch between what is available and what actually works, but I spy an outfit which challenges this: 2Simple Software."
Claire Johnston – TES


În Romănia - „Noile manuale vor fi adaptate nevoilor elevilor şi ale societăţii secolului al XXI-lea, pe baza unui proces demarat în premieră în România, şi vor asigura creşterea calităţii procesului educaţional, prin respectarea standardelor europene şi racordarea la exigenţele societăţii contemporane” MEN, 2014

Motto:

- Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială, Marin Vlada (2012)
- “Manualele sunt cartea de vizită a unui sistem de educaţie” Olimpius Istrate (2013).

Rezumat/Definiţie: Manualul digital este conceput, proiectat şi elaborat de către o echipă formată din cadre didactice cu o bogată experienţă în realizarea de manuale, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere tehnic/informatic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct de vedere fizic există stocat pe un CD/DVD ce însoţeşte manualul tipărit.

Din punct de vedere al conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase de complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, complex (aplicaţii software complexe).

Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc.

Observaţia 1. Manualul digital reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare, şi de aceea nu este formatul .pdf şi nici formatul static HTML al manualulul tipărit.
Observaţia 2. Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality. Câteva exemple relevante sunt considerate următoarele etape: 2001 – SEI, proiectul de informatizare a sistemului educaţional din România; 2003 - Cupa Siveco "Software Educaţional"; 2003 – proiectul CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual) “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”; 2008-2011‏ - Proiectul european POSDRU 2007-2013 "Profesorul - creator de soft educaţional".
Observaţia 3. Pentru a implementa aceste noi modalităţi de abordare a unui parcurs de învăţare, cadrele didactice trebuie: să aibă o pregătire superioară în domeniul de cunoaştere; să aibă experienţă privind instruirea asistată de calculator și instrumentele TIC pentru educaţie; să cunoască şi să poată implementa metodele şi modalităţile oferite de pedagogia modernă în contextul utilizării noilor tehnologii IT.
Observaţia 4. O nouă funcţie de job-Designer instrucţional (Instructional designer): Proiectant de instruire, Dezvoltator de resurse educaţionale.
Definiţie. Un designer instrucţional este un specialist în educaţie/formare profesională ce identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor, după care proiectează şi implementează programele de educaţie / formare.
Atribuţiile specifice sunt:
-proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire;
- participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru e-learning;
-evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în procesele de instruire.

IMAGINAŢIE, INOVAŢIE, CĂUTARE

Motto: Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării. De fapt, în şcoală profesorul ar trebui să se preocupe de metodologia învăţării. Tehnologia – ceea ce este foarte vizibilă – înseamnă 20%, restul sunt procese, oameni şi cultură, în procent de 80%” Radu Jugureanu (2013).

Manualele digitale sunt o resursă educaţională modernă ca rezultat al imaginaţiei, iniţiativelor, experimentelor şi promovărilor, cercetării şi dezvoltării noilor tehnologii în educaţie, în procesele sistemului de învăţământ. De altfel, considerare din categoria instrumentelor de lucru suport pentru învăţare, acestea sunt reflexia unei concepţii a unui grup de lucru, situată necesar în prelungirea concepţiei curriculare în actualitate, exprimată prin documente de politici educaţionale şi prin documente curriculare.

În lume, deja după anul 2010, aceste resurse educaţionale în format digital şi-au făcut apariţia în diverse ţări (SUA, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite).
În mod fericit, la începutul anului şcolar 2014-2015, România se poate mândri cu faptul că a reuşit să elaboreze câteva manuale digitale (acestea sunt asociate manualelor clasice, tipărite) pentru învăţământul primar (clasele I şi a II-a) în urma unui proces –uneori anevoios şi complicat, la care şi-au adus contribuţia, pe lângă persoanele de specialitate cu o bogată experienţă ăn realizarea de manuale, şi specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere tehnic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (desktop, laptop, tableta, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser. Toate acestea nu ar fi fost posibile în România anului 2014, dacă după anul 2000 nu ar fi existat:

  • Programul SEI (Sistemul Educaţional Informatizat, 2001-2008) - proiect de informatizare a sistemului educaţional din România constând în dotarea şcolilor cu tehnică IT şi crearea de laboratoare virtuale cu peste 3.700 de lecţii multimedia interactive pentru peste 20 de discipline ce acoperă întregul învăţământ (de la clasa I la clasa a XII-a), lecţii ce se găsesc în toate unităţile de învăţământ din România; acest proiect ( http://portal.edu.ro/ ) a fost un suport pentru crearea şi dezvoltarea domeniului de e-Learning şi software educaţional în România; de asemenea, impactul este relevat într-un studiu din anul 2008 ce arată că “89% dintre elevi transformă obligaţia în motivaţie prin utilizarea lecţiilor AeL ca mijloc complementar de educaţie” (E. Noveanu, D. Potolea şi colectiv, Evaluarea SEI, Universitatea din Bucureşti, ISE, Centrul pentru Inovare în Educaţie - TEHNE, 2008).
  • Proiecte, programe, initiative ale profesorilor, specialiştilor IT şi din ştiinţele educaţiei, ale organizaţiilor educaţionale sau ale companiilor de IT – Portalul AeL şi Cupa Siveco "Software Educaţional" (2003, www.advancedelearning.com) – dezvoltarea lecţiilor interactive de Software educaţional, iniţiativă a firmei Siveco; Portalul Didactic.ro (2003, http://www.didactic.ro) - platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin; Proiectul CNIV (2003, www.cniv.ro) - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel; Proiectul eLSE (2005, http://adl.unap.ro) – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "eLearning and Software for Education", susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti; Proiectul ICVL (2006, www.icvl.eu) – Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual “News Technologies in Education and Research”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel ; Portalul Elearning.Romania (2006, www.elearning.ro ) – platforma de resurse educaţionale, iniţiativa TEHNE (Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie); Programul Intel®Teach (2007, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;
  • Proiectele europene POSDRU 2007-2013 - Programul eTwinning (2005, http://etwinning.ro/ ), Parteneriate şcolare în Europa; Proiect 2008-2011‏ - Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" de formare continuă modernă şi de calitate, finanţat prin fonduri structurale POSDRU 2007-2013, http://profesorulcreator.siveco.ro ; Proiect 2009-2011‏ - Proiectul "Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat" POSDRU 2007-2013, http://proiecte.pmu.ro, http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat ; Proiect 2010-201‏2 - Proiectul "Formarea continuă de tip „Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare" POSDRU 2007-2013, http://blu.cc.unibuc.ro , http://portal.blu.unibuc.ro; Proiect 2010-201‏3 - Proiectul "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" POSDRU 2007-2013 implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale; Proiect 2010-201‏3 - Proiectul "Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice" POSDRU 2007-2013 implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale, http://engleza-fse.edu.ro , http://franceza-fse.edu.ro/ ; Proiect 2009-201‏2 - Proiect Multi - Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar "Învăţare în societatea cunoaşterii”), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) şi implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare "CAROL I" (Departamentul ADL), http://transdisciplinar.pmu.ro/primapagina ).

CONCLUZII.

Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate
Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc.

  1. În perioada 1970-1980, când au apărut calculatoarele performante (microprocesorul-1971 şi PC-ul – 1975), şi se dezvoltase diverse sisteme/programe informatice pentru domeniul contabilităţii, mulşi profesionişti din acest domeniu nu erau receptivi la utilizarea calculatorului şi a acestor programe în activitatea profesională. Unii chiar considerau un pericol utilizarea calculatorului, deoarece se gândeau că această utilizare a calculatorului va contribui la pierdea unor locuri de muncă. Comparativ, în acea perioadă, în domeniul sistemului de învăţământ nu s-a întâmplat acest lucru, deoarece calculatorul oferea instrumente performante pentru calcule ştiinţifice, calcule inginereşti, calcule statistice, proiectare asistată de calculator (CAD), reprezentări grafice, etc. ce au contribuit la schimbări majore privind învăţământul şi cercetarea pentru multe domenii: ştiinţific, tehnic, economic, medical, militar, etc.
  2. După anul 1990, în intregul sistem de învăţământ românesc, a avut loc o dotare cu sisteme de calcul (laboratoare de informatică) pentru susţinerea procesului educaţional. Cadrele didactice şi elevii au avut posibilitatea să-şi îmbogăţească activitatea cu noi instrumente oferite de utilizarea calculatorului în educaţie. De asemenea, prin apariţia conectărilor la Internet şi prin utilizarea noilor tehnologii Web, s-a deschis o mare varietete de instrumente pentru informare şi documentare, şi mai ales pentru utilizarea diverselor aplicaţii (produse software) în procesul de predare-învăţare. Acea explozie de instrumente informatice (instrumente TIC) pentru procesul didactic (tehnologii e-Learning, aplicaţii software educational, etc.), după anul 2000, la unele cadre didactice, a facut să apară temerea că va scădea rolul profesorului în procesul didactic. De asemenea, prin adaptarea atât a elevilor/studenţilor, cât şi a cadrelor didactice la utilizarea eficientă a noilor instrumente TIC în procesul didactic, s-a realizat o competiţie în sistemul de învăţământ pentru reforme şi schimbări la noile provocări privind dezvoltarea societăţii româneşti.
  3. Astăzi, atât elevii/studenţii, cât şi cadrele didactice, sprijiniţi de specialişti IT de la divese companii ce s-au implicat în sprijinirea învăţământului cu instrumente TIC, sunt tot mai entuziasmaţi de impactul acestor instrumente în intregul sistem de învăţământ, în mod special în procesul învăţării. Experienţa şi rezultatele obţinute prin utilizarea calculatorului şi a intrumentelor TIC în procesul învăţării, au determinat schimbarea atitudinii cadrelor didactice faţă de elev/student, şi anume să conceapă, să proiecteze şi să realizeze resursele educaţionale orientate către elev/student, prin urmare redirecţionarea obiectivului (predarea) didactic către “centrarea pe elev”, şi astfel îmbogăţirea procesului învăţării, obiectivul esenţial al sistemului educaţional.

MEN, aprilie 2014 - Specificatiile tehnice pentru manualele in forma digitala

CADRU GENERAL: Potrivit documentatiei publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), contractul total are o valoare estimata fara TVA de aproape 6,8 milioane euro si va fi finantat din fonduri bugetare. Acordul-cadru - a carui durata este de 48 luni - poate fi incheiat cu maxim 6 agenti economici pentru servicii de tiparire, de e-invatare (e-learning)-forma digitala, si de livrare.

Specificaţii tehnice – Cerinţe pentru mediul de lucru.

- Sistem de operare: Windows, Android, Linux, OS X, iOS
- Hardware
: cerinţe minime – PC / tabletă / smartphone cu procesor minim de 800 MHz, 512 MB memorie RAM, 1 GB spaţiu disponibil de stocare
- Browser: cerinţe minime – Google Chrome 31+, Mozilla Firefox 25+, Internet Explorer 10+
- Tehnologii web de dezvoltare
: HTML5, CSS3, JavaScript, SVG, MathML sau sisteme de redare a formulelor matematice echivalente.

"Caietul de sarcini prevede ca manualul digital se prezinta pe suport de stocare de tip CD/DVD. De asemenea, manualul digital cuprinde integral continutul manualului tiparit, avand in plus (sau in locul ilustratiilor de pe hartie) elemente specifice precum: exercitii interactive, jocuri educationale, animatii, filme si simulari care prin utilizare aduc un plus de profit cognitiv, se arata in documentatie. Manualele sunt utilizate atat individual, cat si in activitati de grup.", MEN 2014, Caietul de sarcini.

Criteriile de Evaluare ( PRET= 50%, CALITATE=50%):
1. Pretul ofertei: 50%
2. Corectitudinea continutului stiintific (continutul stiintific perzentat trebuie sa respecte recomandarile programei scolare): 10%
3. Abordarea didactica a continutului invatarii: 10%
4. Organizarea continutului proiectului de manual scolar in vederea formarii/dezvoltarii de competente in conformitate cu programa scolara: 10%
5. Contributia la optimizarea procesului de predare-invatare-evaluare (echilibrarea continutului disciplinei cu testele de evaluare): 5%
6. Calitatea si accesibilitatea limbajului: 5%
7. Calitatea tehnoredactarii si facilitatea utilizarii variantei digitale a proiectului de manual scolar: 5%
8. Stilul, unitatea proiectului de manual scolar si calitatea pedagogica a activitatilor multimedia de invatare interactiva: 5%

Nota: companiile care au depus oferte in cadrul licitatiei pentru manuale scolare:

1. Centrul de Carte Straina SITKA SRL; 2. S.C. Humanitas S.A. + S.C. Read Forward S.R.L.; 3. Editura Corvin Deva; 4. Uniscan Grup Educational SRL + Expres Publishing S.A.; 5. Pearson Education Limited 6. S.C. Norand SRL; 7. S.C. Aramis Print SRL; 8. S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL; 9. SC CD Press SRL; 10. SC Didactica Publishing House SRL; 11. T3 INFO SRL; 12. SC Edu Soft Marketing SRL + SC Cromatic Tipo SRL; 13. Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL + SC Siveco Romania SA; 14. Insoft Developent&Consulting +S.C. Editura All SRL; 15. Fisher International; 16. Corint Junior SRL; 17. S.C. Educational Center SRL; 18. Akademos Art SRL + Stand Agentie Difuzare Cart SRL; 19. Editura Didactica si Pedagogica; 20. Ascendia Design SRL; 21. Intuitext
(sursa: HotNews.ro).

Update 22 sept.2014: Noii castigatori ai licitatiei de manuale scolare: Ministerul Educatiei a reevaluat ofertele:1. Manualul de Comunicare in limba romana clasa I:
SC CD Press SRL_OF_1 (a fost desemnat castigator si pe 4 august, alaturi de cele doua oferte de mai jos)
SC CD Press SRL_OF_2 (a fost desemnat castigator si pe 4 august)
Grup Media Litera SRL+ Grup Editorial Litera SRL+SC SIVECO Romania SA (a fost desemnat castigator si pe 4 august)
SC Intuitext SRL
S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL
Akademos Art SRL + Stand Agentie Difuzare Carte SRL
2. Comunicare in limba romana clasa a II-a:
SC CD PRESS SRL (a fost desemnat castigator unic pe 4 august)
SC Intuitext SRL
S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL
Editura Didactica si Pedagogica + Ascendia Design SRL
Corint Junior SRL + Tipografia Everest 2001 SRL
S.C. Humanitas S.A. + S.C. Read Forward S.R.L.
3. Matematica si explorarea mediului clasa I:
SC CD PRESS SRL (a fost desemnat castigator si pe 4 august, alaturi de oferta de mai jos)
Grup Media Litera SRL+ Grup Editorial Litera SRL+SC SIVECO Romania SA (a fost desemnat castigator si pe 4 august)
SC Intuitext SRL
SC Edu Soft Marketing Srl + SC Cromatic Tipo SRL
S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL
S.C. Aramis Print SRL


4. Matematica si explorarea mediului clasa a II-a:
SC CD PRESS SRL (a fost desemnat castigator unic pe 4 august)
SC Intuitext SRL
S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL
S.C. Aramis Print SRL
SC Didactica Publishing House SRL
Corint Junior SRL
5. Comunicare in limba materna maghiara clasa I:
Editura Corvin Deva (a fost desemnat castigator unic pe 4 august)
S.C. Norand SRL
6. Limba moderna clasa I - limba engleza:
SC Edu Soft Marketing Srl + SC Cromatic Tipo SRL (a fost desemnat castigator unic pe 4 august)
S.C. Aramis Print SRL
Uniscan Grup Educational SRL + Expres Publishing S.A.


(sursa: HotNews.ro).


REFERINTE.
- M. Vlada (2013), http://www.elearning.ro/manuale-digitale-si-resurse-universitare-digitale
- O. Istrate (2013), http://www.elearning.ro/manuale-in-format-digital
- CNIV Romania (2013), http://c3.cniv.ro/index.php?q=2013/digital
- CNIV Romania (2014), http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/fundamente-proiecte
- CNIV Romania (2014), http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/dez-prof
- CNIV Romania , http://www.agora.ro/stire/cniv-romania-definitii-pentru-manuale-digitale...
- SIVECO Romania si editura LITERA (2014), http://www.manualplusdigital.ro
- R. Jugureanu (2014), http://science.hotnews.ro/stiri-esential-17892118-profesor-radu-jugurean...
- R. Jugureanu (2014), Manualele digitale: conținut atractiv, jocuri, animații pentru elevii digitali, http://www.curentul.info/educatie/4258-manualele-digitale-continut-atrac...
- http://www.agora.ro/stire/noile-manuale-pentru-clasa-i-realizate-de-edit...
- Specificatii Tehnice - Manuale Noi 2014 (initiale), 07.03.2014, http://www.scribd.com, http://adevarul.ro
- Licitatia privind achizitia de manuale scolare, aprilie 2014, http://www.hotnews.ro

Surse imagini: http://www.manualplusdigital.ro , http://www.litera.ro/